Forældre

Forældre og pårørende – Velkommen til Æblegården

Forældresamarbejde

Vi har her samlet lidt information til dig som forælder, der måske sammen med dit barns sagsbehandler, overvejer en anbringelse på Æblegården. Særligt har vi her skrevet lidt information om vores forældresamarbejde. Det betyder at der også andre steder på hjemmesiden, kan være info om Æblegården, du kan finde brugbar som forælder til et barn eller ung, anbragt og /eller skoleindskrevet hos os.

Vores samarbejde med dig
På Æblegården vægter vi samarbejdet med dig som forælder højt.

Vi ved alle, at børn og deres forældre er tæt forbundne. Det gælder også, selv om ens barn må tilbringe en større eller mindre del af sin barndom uden for hjemmet og det kan helt forståeligt som forælder været svært at acceptere at ens barn ikke kan bo hjemme.

Det er vigtigt for os, at du ved, at vi på Æblegården ønsker et godt samarbejde med dig, og at vi bestemt ikke prøver at tage dit barn fra dig. Tværtimod så bestræber vi os på at støtte og hjælpe dig, så du stadig kan være den bedst mulige mor / far for dit barn, under de givne vilkår, at dit barn er anbragt.

Vores udgangspunkt er altid: barns bedste. Med dette udgangspunkt gør vi derfor altid vores bedste for at inddrage og samarbejde med dig som forælder og hvor vi har dit barns mulighed for trivsel, udvikling og læring for øje.

På Æblegården vil dit barn på en kontaktpædagog, som er tovholder i vores behandlingsarbejdet og rammer omkring dit barn. Kontaktpædagogen er samtidig den voksen, som du vil få den primære kontakt med på Æblegården. Dette betyder, at kontaktpædagogen og du aftaler et ugentligt ”ringetidspunkt”, hvor du vil blive ringet op af denne. Her vil kontaktpædagogen orientere dig om, hvad der pt. rør sig omkring barnet og dets hverdag, med fokus på dit barns trivsel, læring og udvikling. Det kan være meget individuelt fra barn til barn, og veksle hen over tid, hvad der er særlig vigtigt at få talt om. Det aftaler I løbende. Det er også i disse ugentlige samtaler I kan drøfte eventuelle udfordringer ifm. samværene med dit barn og hvor kontaktpædagogen gerne hjælper med fx at forstå dit barns adfærd og komme med støttende forslag til løsningsmuligheder, hvis du har ønske herom.

På Æblegården bestræber vi os på at inddrage dig som forælder og du vil i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt for dit barn, få mulighed for at stå for forskellige af de praktiske ting omkring dit barn – det kan være frisør, tøjkøb, lægebesøg, eller andet. Disse aftaler laves efter behov mellem dig og barnets kontaktpædagog.

Samvær – hvem bestemmer?

Dit barn vil naturligvis fortsat have et andet hjem end Æblegården, dette hos som forælder, medmindre nogle helt særlige forhold gør sig gældende.

Det barnets sagsbehandler og dennes forvaltning, der har retten til at bestemme dit barns samværsramme. Det er således ikke Æblegården der har mulighed for at bestemme dette, men når først vi har lært barnet og forældre bedre at kende, kan vi blive anmodet om en vurdering af, hvad vi ser, er til barnets bedste, men afgørelsen ligger altid i forvaltningen.

Ifølge serviceloven skal samvær altid være til barnets bedste. Det betyder, at kommunen skal tillægge hensynet til barnet eller den unges opfattelse og behov mere vægt end forældrenes ønsker om samvær og kontakt.

Med samværsafgørelsen bestemmes både omfanget, formen og rammen for samvær. Afgørelsen kan foruden fysiske samvær også omhandle omfang, formen og rammen for kontakt via telefon el andre sociale medier.

På Æblegården oplever vi, at når alle parter (forældre, sagsbehandler og Æblegården) er enige om, at samværet skal være til barnets bedste og enige om forståelsen af barnets og/eller familiens udfordringer, så oplever vi, at samværsaftaler oftest kan laves i god og fornuftig dialog.

Med samværsafgørelsen fra sagsbehandleren besluttes omfanget og rammen for samvær mellem barnet /den unge og dig som forælder, samt evt. andre pårørende, med hvem det for barnet vurderes hensigtsmæssigt at have samvær. Anbragte børn og unge har ifølge loven som udgangspunkt altid ret til samvær. Denne bestemmelse står i Serviceloven § 71, stk. 1. :

”Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, herunder
søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den unges bedste sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag, og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. En ret til samvær og kontakt, der er aftalt mellem forældrene eller er fastsat i medfør af forældreansvarsloven, opretholdes under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, men kan reguleres eller midlertidigt ophæves efter reglerne i stk. 2-4.”