Visitation

Barnets vej til Æblegården

Visitation

Efter forespørgsel og indledende drøftelse mellem sagsbehandler / match-konsulent og Æblegårdens leder, fremsendes barnets /den unges sagsakter til Æblegården.

Sagsakter kan fremsendes:

  • Via Æblegårdens cvr. Nr. 78000619
  • Via sikker mail til leder, Anne Boye: ab@aeble5792.dk

Vurderes et muligt match aftales det videre forløb mellem forvaltning og leder. Som udgangspunkt er næste step et visitationsmøde mellem centrale medarbejdere i forvaltningen; sagsbehandler og evt. match-konsulent og Æblegården.

Det er i alles interesse at undgå fejlvisitationer og vi har gode erfaringer med, at professionelle parter der er omkring barnet i hverdagen, inviteres med, fx plejeforældre, pædagoger, en lærer eller psykolog. Æblegården lægger således altid op til at afsøge mulighederne herfor i den indledende dialog med forvaltningen.

Herefter afholdes et visitationsmøde, som har til formål at alle parter sammen vurderer hvorvidt Æblegården er det rigtige match. Fra Æblegårdens side vurderer vi ud fra to ben.

Det ene ben handler om at vurdere om vi mener, at det pågældende barn /unge passer ind i vores målgruppe.

Det andet ben handler om at vurdere barnets match ind i den eksisterende børne og ungegruppe.

For at anbringelsen skal kunne fungere, skal begge parametre vurderes gunstige.

Mødets andet formål er forventningsafstemning. At sikre at der er enighed om det kontraktlige, inden vi går videre i processen. For at vi kan lykkedes med behandlingsarbejdet omkring barnet, er det en forudsætning at vi forud har en tydelig forventningsafstemning omkring rammevilkårene.

På mødet deltager Æblegårdens ledelse og den potentielt kommende kontaktpædagog.

Alt efter kompleksitetsgrad /omfanget af knaster der er afklaret forud, så kan vi på visitationsmødet ofte også nå til at afklare praktiske forhold ifm. den potentielle indflytning.

På mødet tilstræbes at afklare følgende:

  • En generel gennemgang og afklarende dialog om forståelse af barnets vanskeligheder.
  • Medicin-behov
  • Særlige behov i dagsstruktur
  • IT- ramme /aftale for håndtering af evt. udfordringer
  • Samvær med forældre / andet primært netværk.
  • Flytteplan – herunder forbesøg af forældre og barnet.

Hernæst inviteres barnets /den unges og forældrenes på besøg på Æblegården. Jo ældre barnet /den unge er, jo vigtigere bliver et tydeligt samtykke fra barnet selv, til indskrivning på Æblegården. Der kan her være mange forhold og nuancer i spil, som vi i forbindelse med besøget drøfter og sammen forholder os til – igen med det formål, at tilstræbe et succesfyldt forløb.