Behandlingsmiljø og etiske værdier

Æblegårdens socialpædagogisk behandlingsmiljø og etiske værdier

Æblegårdens børne- og ungegruppe vil vedvarende være i udvikling og forandring, hvilket stiller store krav til ledelsens fokus på løbende opdatering af personalets faglige kvalifikationer, såvel som den enkelte medarbejders stræben efter faglig merforståelse, samt en grundlæggende indstilling og parathed til faglig udvikling og forandring.

Det er i vores daglige social- og specialpædagogiske indsats, at vores etiske værdier, faglige kvalifikationer og trygheden i arbejdsmiljøet, får betydning. Herunder for vores standarder for hvordan praksis beskrives, dokumenteres og evalueres. Det er hvad vores daglige indsatser er båret af, der får betydning for behandlingseffekten, barnets udvikling og trivsel, samt indflydelse på vores fælles arbejdsmiljø. Socialpædagogiske værdier, faglighed og praksisstandarder ændrer sig i takt med udviklingen i samfundet og i menneskesyn, men også på baggrund af forskning og ny viden om menneskers udvikling og trivsel.

På Æblegården tilstræber vi at agere relevant og bevidst om dette forandringsvilkår og vedvarende have fokus på at følge strømmen i denne udvikling, således vi til enhver tid kan tilbyde en samtidsrelevant social- og specialpædagogisk behandlings- og undervisningsindsats. Dette med et samtidsetisk anker som bærende i vores værdigrundlag. Vi tilstræber således at bedrive en dialektisk pædagogisk praksis, hvor udgangspunktet og afsættet for behandlingsplaner altid er det enkelte barns behandlingsbehov. Vi tilstræber at være nysgerrige og undrende på, hvad barnet med hele sit udtryk fortæller os, og herfra prøve at afkode hvilke behandlingsmæssige greb ”der kaldes på”.

Af nyere udviklingspsykologisk grundlag og samtidsrelevant viden, tages der i behandlingsindsatsen afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi og via analysegreb funderet heraf, tilstræbes at tilpasse en individuel udviklingsfremmende socialpædagogisk behandlingsindsats for hver af Æblegårdens børn og unge.

Det er Æblegårdens holdning, at vi som socialpædagogisk behandlingssted er etisk forpligtigede på at sikre integriteten for de børn og unge vi har i vores varetægt, herunder at lære og støtte de hos os anbragte børn og unge, i at opbygge mestringskompetencer til at tage ansvar for og have indflydelse på eget liv, og herigennem opnå livsmestringskompetencer hvormed de gives mulighed for at være en del af samfundets fællesskaber.

Dette kræver en målrettet faglig indsats af Æblegården, hvor udgangspunktet er, at alle mennesker har ret til et godt og værdigt liv, og hvorfor det bliver betydningsfuldt at Æblegården og den enkelte medarbejder, altid fagligt kan begrunde handlinger og beslutninger.

For at man som medarbejder på Æblegården kan løfte det ansvar og på relevant etisk og fagligt grundlag kan være de betydningsfulde voksne for Æblegårdens børn og unge, så har det stor betydning, at man som medarbejder også selv har det godt og trives med sit arbejde. Derfor hænger arbejdsmiljøet tæt sammen med den faglige indsats og har en særlig betydning for og sammenhæng med etiske overvejsler i vores hverdagspraksis.

Æblegårdens etiske værdigrundlag er herved i overensstemmelse med SL’s Etiske Værdigrundlag for socialpædagoger, som er baseret på FN’s erklæring om menneskerettigheder, FN’s børnekonvention, FN’s handicapkonvention, på de krav til et etisk grundlag, som er udarbejdet af AIEJI (International association of Social Educators) samt på de grundlovssikrede rettigheder i Danmark. Kilde: Sl.dk.

De socialpædagogiske etiske grundværdier er:

  • Det enkelte menneskes værdighed
  • Social retfærdighed
  • Medmenneskelighed
  • Frihed
  • Professionel integritet